Crea sito

comiso e comisani


 
Facisti com' o cani 'i Minýu,
 

http://comiso.altervista.org

ca manciÓu e si nnýu



LA
PARLATA

comisani@libero.it




COMISO E COMISANI






COLLEGAMENTI


- TRADIZIONE

- RELIGIOSIT└ POPOLARE

- STORIA LOCALE

- COMISANI

- NOMI E COGNOMI

- VARIA

- DIARIO APERTO

-
LETTERE E MESSAGGI

-
VECCHIE IMMAGINI


HOME PAGE



LA PARLATA COMISANA


Il dialetto parlato a Comiso Ŕ, certamente, un dialetto siciliano, ma presenta alcune differenze rispetto ai dialetti parlati in altre zone della Sicilia.

Come avviene per tutti i dialetti, anche il nostro Ŕ in continua trasformazione.
E questo sia per l'influenza dei dialetti parlati in altre parti della Sicilia (influenza dovuta al fatto che, a Comiso si sono trasferite e si trasferiranno persone nate o vissute in altre parti della Sicilia; costoro portano la parlata, i vocaboli, i modi di dire dei paesi di provenienza e li trasmettono, senza volerlo, ai familiari e alle persone con cui vengono in contatto), sia per l'influenza della lingua italiana, che si va sempre pi¨ affermando come strumento di comunicazione.

Soprattutto negli ultimi decenni, per cause varie (scolarizzazione di massa, ascolto quotidiano della radio e della televisione, lettura di libri e giornali, emigrazione, immigrazione, turismo) Ŕ aumentato il numero di persone che si esprime, o continuamente o saltuariamente, in italiano; per tal motivo alcuni termini o alcuni modi di dire tipicamente comisani vanno cadendo in disuso.

A tutto questo si aggiunge la perdita della tipica cadenza comisana, soprattutto da parte delle persone colte e degli emigrati comisani che sono ritornati.

In questa sezione vengono riportati alcuni elementi caratterizzanti della parlata comisana, quali espressioni, appellativi personali, auguri, esclamazioni, imprecazioni e saluti .



ESPRESSIONI

Abballa 'nta 'n lazzu.

'A caccia cÓvira.

A cca cient'anni ca mori.
Accattau 'a jatta no saccu.
A chi si vitti 'a 'MŔrica?
A chi mi cunsiggiau 'u riÓvulu?
A cuomu nun ti mÓncin' i cani!
A cuomu sienti 'stu caviru!

A ffavorýri (lo dice, a chi guarda o arriva, colui che sta mangiando).

Aiu 'na muddaccýa ca nun mi susissi mai.
Ama bbýriri com' a ggiri a finýri.

Amara a ccu ci cÓpita!

Amuri e bruoru 'i ciciri.

A quantu mi nn'Ó fattu piggiari mmuccati 'i paggia!
A quantu mi nn'aiu aggiuttutu muccun' amari!
A quantu nn'Ói cuorpi strani!

A quantu nn'Ói racýna appisa!

Arristammu cu l'uocci cini e i mani vacanti.
Arristammu 'ncianculati.
ArristÓu sulu com'un cani.

A st'ura cusÓ unni ci l¨cinu i pieri.

A ttagg' 'i cantunera.

A ttira ca ti struppýa.

A unni s'iu a ppersu 'u pilu?

Avýa add˛ mmagnu.

Avi 'a testa a niscsi.

Avi 'a testa picciata.

Avi milli canni ri raggiuni.

Avi 'na vita ca fa i suoi porci comodi.

Avi parmu.

Avýssitu a bbasari 'n terra unni puosu i pieri.

Aviti 'na figgia ca vi ni putiti priari.

Avi 'u cravuni vagnatu.

Avi 'u saccu cinu.

Avi 'u sancu ruossu.
Calamu cch' e casci.
Camýna ca ti l¨cin' i pieri.
Caminari a pass' 'i frummicula.
Carýu no liettu ra farina.
Cche bedda! Pari fatt' e cosi ruci.
Cci¨ ttiempu passa, cci¨ ddur'addivienti.
Chissu fu suonnu ca ti sunnasti.
CiÓcciri e finucc' 'i timpa.
Ci app'a ddari 'u mussu.
Ci fa spirýri 'u tirrinu sutt' e pieri.
Ci fici passari 'u jucarieddu.
Ci finýu 'a minnedda.
Ci finýu 'u passatiempu.
Ci manciarr' i naschi.
Ci ni rissi tanti ca mi lavÓiu 'a vucca.
Ci stapi pilu e cuniggiu.
Ci va appriessu comu 'n canuzzu.
Ci voli 'na bbotta 'i viva Maria.
Com'Ŕ rrur¨su; fa manciari i v¨mita a mmuzzicuna.
Com'Ŕ ssicca; pari 'a motti 'n macanza.

Com'Ŕ ssicca; pari scanciata re patruni 'u luocu.

-Comu va?
- Tutto vecchio.
- Comu vi sintiti?
- E comu m'Ó sŔntiri; arrivammu unn'aviŔmu arrivari.
- Comu vi sintiti?
- Mi sientu tintu.
- Comu vi sintiti?
- Rincrazziannu a Ddiu mi sientu cci¨ bidduzzu.
Cosi ca nu gnýncinu panza.

Cosi picca (in risposta ad una persona che ringrazia).

Cruci e nnuci.
CunzÓu 'na tÓvula ri tutt' i pititti.
Cuscienza! Tanti bbeddi soddi ittat' o vientu.
Ddiu ni scanz' e libbra!

Dissapitu com' 'a paggia.

- E a mentri com'ama ffari?
- Com' a cchiddi ca ci 'ncapparru!

E bona nott' e sunaturi!

E chi m'aggiri a binniri 'u battisimu?

E niatri a cu ama ddari cuntu.
Eni comu 'nu spicciu r'aggiu.
Eni friscu comu 'na rosa.

Eni lavatu com' o bruoru re maccarruna.

Eni 'na fýmmina ca 'u soddu 'u fa ddu soddi.

Eni 'n cani vastatu.

Eni nýviru com' o ggiuvittu.
Eni nuddu ammiscato cco nenti.
Eni 'nu riddu.
Eni senza sancu com' e barbani.

Eni sempri no mienzu com'a Triricýnu.

Eni una ca fa 'u piggia e potta.

Eru tantu quetu e mi manciÓrr' i naschi!

Fa bbŔniri tri cosi.
Fari com' e scecchi currituri.

Fermu cuomu 'nu scuoggiu 'i mari.

Fici panz' e prisenza.

Fici sÓviti e cappa.

Finýu tuttu a schifýu!

I rrobbi asciucazziarru bbuoni bbuoni.
Iu fazzu chiddu ca mi pari e piaci!
Lassa 'u munnu 'n fuocu e patti.
LÓssilu pŔddiri; lÓssilu c˛ciri no so bruoru!
Macari piggia 'n capu.
Ma cchi mmanci pani scuddatu?
Ma cu cci ha dittu cosa?
Ma cu tu fa fari? Sempr' 'u stissu varagni.
Manciarizzu e bbivirizzu.
Mancu mi vitti ri cca dduocu.
Ma ttŔniri 'u rarrieri cu ddeci manu!

M'aviss'a cÓriri 'a vucca.

Mi carýu a cuddura ne' vuredda.
Mi fazzu cetti ppanzariddÓti 'i suonnu ca nun ti ricu.
Mi fici fari 'u manciari tu˛ssicu e bbiliŔnu.
Mi fici i nichÚ.
Mi niscýu 'na pinn' 'e fýchitu.
Mi niscýu 'u cori ppo scantu.
- Mi salutassi a so.......
- Grazzi. Non mancher˛, resta servito.

Mi sbattissi 'a testa mura mura!

Mi scunci 'u cori.
Mi sientu 'a panza cina comu 'n cicaluni.
Mi sientu 'n mmalatuni supr'o st˛micu.
Mi sta faciennu far' i vuredda frÓrici.

Mi staiu vunciannu bbuonu bbuonu bbuonu.

Mi talýa ri mal'uocciu.

Mmeru dda via.

Muottu iu e bbivu tu.

Mutu cu sapi 'u juocu.

Mutu tu e mutu iu.

'Na cappat' e cosi tinti.
N'arma am'aviri.
Na ssa casa c'Ŕ 'u malu bbiersu.
Na ssa casa si jŔttunu 'u manciari mussu mussu.
N'avimu tanti re nuostri!
Nn'Ó ffattu ri cuotti e ri cruri.
Ni fýcimu 'na manciat' e Pararisu.
Ni mýsimu l'acqua intra senta tubba.
Non sia per comando; rammilla...

'Nta vucca av' 'u meli.

Nucidda (s)grolla.
Nunn avi arrizziettu.
Nunn avi luoch' 'i casa.
Nunn aviri prescia, tantu nuddu t'assicuta.
Nun c'Ŕ nnenti pp' 'a jatta.
Nun ci fa mmancÓri nenti; ci accatta ri l'acqua 'nzin' o sali.
Nun ci nesci nenti.
Nun ci p˛ttimu rari abbucca.
Nun fa Óvitru che manciari fravaggi.
Nun lu vuoggiu výriri mancu scritt'o quatru.
Nun m'arristarru mancu l'uocci pi ciÓnciri.

Nun mi fazzu nÚ jabbu nÚ maravýggia.

Nun mi potti privaliri.
Nun mi scrupýu ri cca dduocu.
Nunn Ŕ ca cci ama pinsari quannu tuccamu 'u funnu!

Nun ni voli feddi rassi.

Nunn avi calými.

Nun si potti scazzarari.
Paci e amici.

PaisÓ, nun far' 'u soviŔticu.

Pari ca nun ci cuppa e jetta cÓvici 'n sutta.
Parra! E chi ti puozzu sŔrviri a palummu mutu?
Parra quantu nu j¨rici poviru.

Picciuotti, n'ama carricÓri sta cutra.

PiggiÓu 'a via r'acýtu.

P'o friddu nun si p˛ nŔsciri 'u nasu ra potta.

Ppe niervi facissi savutari 'u munnu all'aria.
Ppi malandrinarýa e ppi scifinzarýa!
Quantu mi na ffattu piggiari mmuccat' 'i paggia!
Quantu parra; mi sta faciennu sbacantari 'a mirudda!

Ra bianca matina a nývira sira.

Rari ddu punti a cavaddu.

Ri cca bbanna ci trasi e ri dda bbanna ci nesci.
Ri cca a cient'anni.
R' unni trasi nesci.

R˛mmiri comu 'n tuppiettu.

"Runa ccura! Prima ri passari 'a strata talýa cca bbanna e dda bbanna."
Runa ddu punt' a cavaddu e bbasta!

S'accarnau.

Saccu d'imbrogli.
Sa ddiggrazziata ni puttÓu 'u 'nfiennu intra!

Salutamu e cacciamu.

Sapi unni ci rommi 'u liebbru.
S'appa calÓri i cavisi.
S'arricoggi sempri a stutat' e cannili.

Sempri ca mmuccunýa.

Senza misu no cuntu.

Senza riri cusÓ.

Sfadda sputazza ammÓtila.
Si cÓrrica 'u rarrieri e patti.
Si cianci 'u pani ca si mancia.

Si jett' a jatta motta.

Si la spara la vita.

Si lassa iri a corda frÓricia.

Si manciau 'u cuottu e 'u scuottu.
Si manciassi (ppi la fami) a don Cola Carogna.
Si miŔrita chistu e Óvitru.

Si misi 'n cinu.

Si misin' i naschi a pinnaccera.
Simu na pac' 'i l'Óncilu.

S'innýu a ccas' 'o riÓvulu.

Si nu staiu attentu mi fa scumpÓriri 'u tirrinu sutt' e pieri.
Si piggiau ri picatiggiu.
Si scanta 'i l'¨mmira so'.
Si scuddÓu 'u scalun' 'a potta.

Si senti cacu˛ccila.

Si stanu sballaccuniannu tutti cosi.

Si truvÓu cca faccia o vientu.

Spettu com'a cchissu ci ni su' picca.

Spicciatu ri tri cozzi.

Staju cuggiennu 'na missa ppi l'armuzzi ro Priatuoriu.
Stapi cu ddu pieri 'nta 'na scappa.

S¨bbitu si cÓrrica i pupi.

Sunu com' e cani cche jatti.

Sunu cosi ri cchi cuntari all'amici nuostri.

Sunu 'na stampa e 'na fiura.
Su privissuri ammucca i sturienti cca cucciaredda.
Tantu e tantu ll’unu.
Ten' a dditta ppi mmirÓculu.
Trasýu senza scrusciu e senza tim¨sciu.
Tric e trac, tantu a patti.

Tutt'i cosi si manciÓrru!

'U cielu fa inci e sdivaca.
'U civa comu 'n mucidduzzu.
'U cumisaru s'accu˛mita.
'U muossu ruru eni!

Unn'arrivi minti nzinca.

Unni cchi e ccuomu!

Unni tocca, sona.

'U Signuri Ó scansari a ttutt' 'i figg' 'i mamma.

'U Signuri m'arric˛ggiri.

'U Signuri nn' Ó mmannÓri cutta e nnetta.

'U z¨cchiru s'Ó mýntiri 'i sciancu!

Va' fatt'accattari ri cu nun ti canusci!
Vanu faciennu frusti strati strati.

Vista 'n prova.

Vutamu n'atra foggi' e libbru.





APPELLATIVI PERSONALI

(Si tratta di parole o locuzioni che servono ad identificare una persona o che vengono rivolte ad un interlocutore, generalmente con tono scherzoso od offensivo, in relazione alle sue caratteristiche fisiche o di carattere o di comportamento.
Questi appellativi non necessariamente sono o diventano nomignoli o "nci¨rii")

- Bossu
- Cuxx 'i trim˛ia
- Cuxx pizzutu
- Cuoddu tuottu
- Curputu
- Facc' 'i ranza
- Facc' 'i raja
- Funciutu
- Jargiazza
- Labbrazzu
- Mienzu nasu
- Minni ruossi
- Mugnu
- Muss' 'i caviggiuni
- Mussu pizzutu
- Naschinu
- Naschi stritti
- Paddocu
- Panz' 'e caniggia
- Panz' e cicaluni
- Panza jarsa
- Pieri cuotti
- Pier' 'i pÓpira
- Pilu ggiubbinu
- Pizzuliatu
- Rienti r'oru
- Scaggiuni
- Sgranculatu
- Spilatu
- Sciancatu
- Tabbunedda
- Test' e cardiddu
- Tignusu
- Uocci a pamminedda
- Uocci piciusi
- Uocci sgriddati
- Uocci spirdati
- Uocc' 'i vaccaredda
- Uorvu tacciddusu
- Viecciu murritusu
- Viecciu sternu

- Ammursiata
- Attacca 'nfiennu
- Beddu campiuni
- Cani vastati
- Carn' 'i piecura
- Ciancilannata
- Curri ca ciovi
- Cavir' 'i piricuddu
- Faccia 'i 'ntaggiu
- Faccia stagnata
- Fimminedda
- Jittatura
- Lima surda
- Linqua pizzuta
- Maccarruni co stufatu
- Manciapani a trarimientu
- Menza testa
- 'Mpr¨ggia pieri
- 'Mpr¨ggia pu˛pulu
- Muoddu amurusu
- Posapianu
- RÓrica vili
- Scappa lŔggia
- Sofýsticu
- Spata rumana
- Tagg' 'i Jura.
- Test' e cap¨ni.
- Test' e sceccu.
- Testa lŔggia
- Testa luminusa
- Testa ri muntirussanu
- Tistuni
- Tuppu tisu
- Ugna janca
- Vucca 'i ficupala
- Vucca 'i lavannera.
- Vucca 'i San Paulu
- Vucca 'i zz¨cchiru
- Vucca lonca
- Vuddi pýrixx



AUGURI

 

- Bona furtuna!
- Ddiu t'Ó bbinirýciri, unni vai e r'unni vieni!
- Tanti belli cosi!
- 'U Signuri t'accumpagni!



ESCLAMAZIONI

IMPRECAZIONI

- Bbona e bbiniritta!
- Bbotta ri sancu!
- Ca cuomu!
- Camurrýa!
- Cchi bbita!
- Cchi ppeni!
- Cos' 'i piggiari sint˛ma!
- Mai sia!
- Mancanza ri caritÓ!
- Mi.....!
- Mischiccidda!
- Mýzzica!
- Ora cca ci v˛!
- Patri, figgiu e 'n'anch'e cuniggiu!
- Porca l'oca!
- Porca miseria!
- Santa pacienza!
- Santa Pitrulidda!
- TalŔ, talŔ!

- Cchi bbunciamient' 'i testa!
- Jetta sancu!
- LŔviti ro mienzu!
- Malirigna!
- Manciatu re cani!
- Minnicu!
- Mýsiru scuntenti!
- Puorcu riÓvulu fitenti 'mpistatu com'e cani!
- Rrazza lurda!
- Va' run' e naschi!
- Va' run' o cuxx!
- Va' spÓriti no jmmu!
- Va' spÓrit' o scuru!
- Va' st˛cchit' 'u cuoddu!
- Vummicatu re cani!





SALUTI

(Tipi di saluto, in dialetto e in italiano, in uso a Comiso)

- Bbenerýcita
- Bbona notti
- Bbona sira
- SalutÓmu
- Voscenza bbenarýca
- Bbenarýca a voscenza
- Vossýa bbenarýca

- Baciamo le mani
- I miei omaggi
- I miei ossequi
- I miei rispetti
- Ossequiamo
- T'abbraccio


per tornare all'inizio della pagina