Crea sito

comisoO Matri di lu Lumi, mia Signura,
 

http://comiso.altervista.org

Vi laudu e benedicu in tutti l'uri,
Vui fustivu dda bedda criatura
Diletta Matri di lu gran Signuri.

Coroncina di
MARIA SS.
del Lume

comisani@libero.it
COMISO E COMISANI

COLLEGAMENTI

- RELIGIOSIT└ POPOLARE

- TRADIZIONE

- STORIA LOCALE

- COMISANI

- NOMI E COGNOMI

- VARIA

- LETTERE E MESSAGGI

-
VECCHIE IMMAGINI

- DIARIO APERTO

HOME PAGE

 


Coroncina di
Maria SS. del LumeNella Chiesa della SS. Annunziata in tutti i giorni del mese di maggio (mese dedicato alla Madonna) si recitava una Coroncina davanti all'altare di Maria SS. del Lume.

Allo stesso altare, il 1░ sabato di ogni mese, il Rettore dell'Opera delle Figlie di Maria celebrava la messa e teneva teneva conferenza.

PRATICHE DEVOZIONALI

- Settenario della Madonna Addolorata
-
Novenario della Madonna Annunziata
-
Coroncina di Maria SS. del Lume
-
Coroncina dei 7 dolori di Maria Santissima
-
Corona in suffragio delle anime del Purgatorio
-
Coroncina dell'Arcangelo Raffaele
-
Coroncina a Santa Filomena
-
Coroncina a San Giuseppe
-
Coroncina di Ges¨ Crocifisso
-
Coroncina a Maria SS. della Mercede
-
Lodi a Maria nel mese di maggio
-
Coroncina a San Francesco d'Assisi
-
Viaggio di Maria e Giuseppe a Bethlem


Coroncina di
MARIA SS. del Lume


- Deus in adiutorium nostrum intende
R: Domine ad adiuvandum me festina
- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
R: Sicut era in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Amen.


La prima pustina l'applicamu per lu Summu Pontifici

O Matri di lu Lumi, vui chi assunta
Fustivu 'n Cielu pri virt¨ divina!
Vi priegu giÓ chi dduocu siti giunta
Di mia nun vi scurdati, o gran Rigina;
Faciti che chist'anima compunta,
Nun caschi in tentazioni, che ruina,
Mentri la mia lingua grazii cunta
Datimi aiutu, Stidda matutina

Pater, Ave, Gloria


La secunna pustina l'applicamu
pri li nostri bisogni

O Matri di lu Lumi Mia Signura,
Vi laudu e benedicu in tutti l'uri,
Vui f¨stivu dda bedda criatura
Diletta Matri di lu gran Signuri.
Vi benedicu, Matri santa e pura,
ChÚ da vui s'incarnau lu Creaturi.
O Matri di lu Lumi, aviti cura
Di li poviri afflitti piccaturi.

Pater, Ave, Gloria


La terza pustina l'applicamu
pri chiddi chi fatýcanu pri Maria

O Matri di lu Lumi, vi salutu
Cuncetta senza macchia di piccatu,
Pri vui lu vostru Figgiu Ŕ cunusciutu
E di lu Cielu Re sulu aduratu.
O Matri di lu Lumi, dati aiutu
A cui di l'alma campa spinsiratu;
Faciti ch' a Vui un giornu pri tributu
Vi dassi lu me cori e lu miu sciatu.

Pater, Ave, Gloria


La quarta pustina l'applicamu
pri cui fa l'elemosina

Cui li vostri billizzi pu˛ ludari,
O Matri di lu Lumi casta e pia?
Vulissi di la vucca accuminzari,
Ma nun po' chista rozza lingua mia.
Lu Verbu eternu sulu lu po' fari
Cu la sapienza di veru Missia,
La mia lingua sulu po' gridari
Che a nui pri lumi fu data Maria.

Pater, Ave, GloriaLa quinta pustina l'applicamu
pri li poveri piccaturi

O Matri di lu Lumi, chi graziusa
Apriti a tutti lu pettu e la manu,
Mi rallegru cun Vui che siti Spusa
Di cui creÓu lu generi umanu.
Pri vostra pietÓ, Matri amurusa,
Tiniti lu me pettu puru e sanu,
E quannu morir˛ tinýti chiusa
La porta di lu infernu di luntanu.

Pater, Ave, GloriaLa sesta pustina l'applicamu
pri l'ammalati

Gran Matri di Diu nostra Avvucata,
Vui dati li dovizii a sciumi a sciumi;
Facýtimi na grazia, o Matri amata,
Che sempri lu me cori pri Vui addumi,
Oh! si, Matruzza mia Immaculata,
Pirch' iu arrifurmassi li custumi,
E quandu nella morti si' chiamata
Viniti prestu, o Matri di lu Lumi.

Pater, Ave, Gloria


La settima pustina l'applicamu
pri l'animi di lu Purgatoriu

Maria, chi spissu aviti libiratu
Da lu demoniu chist' arma mischina,
Cui sa li mezzi che aviti tentatu
A spizzari di l'almi la catina? !
Ringraziamu a Diu che n'avi datu
Sta bedda luci di sira, e matina;
Dunca "viva Maria", chi n'ha chiamatu Cu lu so lumi, e la grazia divina.

Pater, Ave, Gloria


OFFERTA

Matri chi 'n celu f¨stivu 'ncrunata
Ni la menti di Diu prima chi nata,
E tantu rilucýstivu graziusa
Chi pri Matri vi scelsi, e figgia e spusa;
Matri, chi lu nnimicu di la luci
Vincýstivu, difisa da la cruci;
E Virginedda, ad onta di l'infernu,
DÓstivu carni a lu splinduri Eternu;
Pri cui da Iddu, ne li so' volumi
Fustivu scritta Matri di lu Lumi.
Oh comu, Matri bedda, si scul¨ra
Chista vita pri nui silvaggia e dura!
Oh comu 'ntra li tŔnibri a tantuni
Di la grazia di Diu imu dijuni!

Matri, accurriti, e da lu malu erruri
VardÓtini binigna in tutti l'uri;
Matri, accurriti e dallu riu piccatu
Tirati li caduti a vostru latu;
Cui po' diri li modi chi tintati
Pri fari jornu all'armi scunsulati!
Di nui nun vi scurdati e all'ultim' ura
MustrÓtici a Ges¨, Matri e Signura;
E ni la luci di lu vostru visu
Abbivirati nostr' armi 'n paradisu.
Mentri ch' in terra a vui di maju li sciuri
V'offrimu in signu di lu nostru amuri;
V'offrimu li spiranzi di lu cori,
Chi pri ludari a vui si struggi e mori.
per tornare all'inizio della pagina