Crea sito

comiso'U picca m'abbasta

 

http://comiso.altervista.org

l'assai m'assupercia

PROVERBI E LOCUZIONI

comisani@libero.itCOMISO E COMISANI

COLLEGAMENTI


- TRADIZIONE

- RELIGIOSIT POPOLARE

- STORIA LOCALE

- COMISANI

- NOMI E COGNOMI

- VARIA

- LETTERE E MESSAGGI

-
VECCHIE IMMAGINI

HOME PAGE

 


PROVERBI E LOCUZIONI

Quando parliamo, noi comisani (oltre che accompagnare le parole con gesti delle mani, movimenti del corpo ed idonee espressioni del volto) facciamo ampio uso di proverbi (o di detti popolari) e di locuzioni.

Di seguito ne diamo degli esempi, certamente non esaustivi del patrimonio linguistico comisano.

Alcuni dei proverbi e detti popolari sono originali, cio tipici di Comiso (per lo meno nella formulazione); altri sono simili a quelli di altri paesi della Sicilia; altri sono la versione in dialetto di proverbi e detti popolari italiani.

Pi originali sono in genere le locuzioni, perch si rifanno a personaggi locali o ad avvenimenti accaduti a Comiso o nel circondario.Proverbio una frase breve, spesso arguta, che contiene insegnamenti per la vita pratica.

Detto popolare una frase relativa a cose semplici della vita quotidiana.

Locuzione una "frase fatta", cio un insieme di parole che esprime un particolare concetto.

PROVERBI E DETTI POPOLARI

'A casa capi quantu vol' 'u patruni.
'A casa ddummannera.
Acqua e bbientu fa frummientu; acqua e suli fa lavuri.
Acqua e fuocu racci luocu.
'A furca fatta ppe puvirieddi.
'A matinata fa 'a jurnata.
Amicu e cumpari o bisuognu pari.
'A miennula sciru e a fmmina 'mpazzu.
'A nuci vacanti fa cci scrusciu.
'A pignata 'n cumuni nun muddi mai.
Aprili fici 'u sciuri e maju n'appi anuri.
'A prima palora cchidd' e l'ncilu.
'A quattara sciaccata rura cci ssai.
'A riala majara.
Ariu crapinu: si nun ciovi oji, ciovi o matinu.
'A rrobba spunta menza vinnuta.
'A spusa austina nun si gori 'a vistina.
'A stizznia cuntnua peccia 'a valata.
'A ttiemp' 'i guerra minzogni terra terra.
Avanti testa 'i lucetta ca cura 'i sirpenti.
Avanti oji l'uovu ca ddumani a jaddina.
'A vicna sirpenti: si nun ti viri, ti senti.
Biddizzi e ddinari nun si puon' ammucciari.
Bona facci a ttutti, cunfirenza a nnuddu.
Bon tiempu e maluttiempu nun nura tutt' 'u tiempu.
Ca bbona parola nesci 'u serpi re ruetta.
Casa lurda a ggenti spetta.
Casa quantu stai e terra quantu viri.
Catta canta no cannuolu.
Catta scritta lggiri si voli.
Cci ggivitu en' 'u scaluni, cci bbrutta en' 'a carta.
Cco jaddu o senza jaddu sempri juonnu ha ffari.
Cco suli e senza suli Ddiu fa ggiuornu.
Chiddu ca facimu avimu fattu.
Cient'anni si campa e nta n'ura si mori.
Ciovi sempri supr'o vagnatu.
Cu aggiutti feli nun sputa meli.
Cu allonca accuzza, cu accuzza allonca.
Cu ama Ddiu campa filici.
Cu appi luci campu, cu appi pani muru.
Cu arriva prima, macina.
Cu arrobba picca si nni penti.
Cu avi figgi o latu nun mori appanatu.
Cu avi lingua pass' o mari.
Cu camina cco zuoppu 'mpara a zuppicari.
Cu cci picca e cu cci ssai, simu tutti 'n mienzu e vuai.
Cu ccu prttichi t'assimiggi.
Cu eni riccu r'amici eni scarsu di vui.
Cu picciuottu riccu.
Cu fa cientu e nun fa unu nun fa miritu a nissunu.
Cu leva 'u pani o nutaru, leva 'u pani e so figgi.
Cu mali fa, mali aspetta.
Cu mancia fa muddchi.
Cu mana nun pina.
Cumanna e bbacci tu.
Cu mi run' o pani 'u ciamu pap.
Cu 'mpresta pedd'a testa, cu runa pedd'a cruna.
Cu nasci muottu.
Cu na nun s'annea.
Cu nesci arrinsci.
Cunsiggiti cu tutti e fai ri testa to'.
Cu nun avi figgi cianci niputi.
Cu nunn bbuonu po' rre, nunn bbuonu pa' rriggina.
Cu nun la p, 'a ruzzla.
Cu nun sa lggiri 'a so scrittura sceccu ri natura.
Cu nun si fa i fatti suoi cerca vui.
Cu pati pp'amuri nun senti riluri.
Cu r'apperi minti a cavaddu, 'u primu cavici 'u so'.
Cu ri fierru, cu ri lignu, ognunu av' 'a so cruci.
Cu rici ca filici eni 'n pazzu.
Cu rinri presta, 'nimiczzia acquista.
Cu risa, cu sfrazza e cu mori risiannu.
Cu risa 'u mali all'utri, 'u so eni r'arrieri 'a potta.
Cu ri spiranza campa, rispiratu mori.
Cu runa 'u pani o cani, peddi 'u pani e ri cci 'u cani.
Cu si susi pedd' 'u puostu, cu s'assetta s'arricra.
Cu si vardau, si sarvau.
Cu si vesti ra robba r'autri, prestu si spoggia.
Cu spatti avi 'a mieggiu patti.
Cu va ccu Ddiu nun si scanta ri nenti.
Cu va o mulinu s'infarina.
Cu vinni finisci, cu 'ccatta accumenza.
Cu vo' manciari magnu s'affuca.
Facci ca nun bbista vali cient'unzi.
Fai arti vili si bbuoi arricchiri.
Fai bbeni ca bbeni ti veni.
Fai bbeni e scuoddatillu; fai mali e pnzici.
Fai l'arti ca nun canusci, ca i rinri divintunu muschi.
Figgi e peni cu ll'avi si teni.
Figgi (figli) nichi, peni nichi; figgi ranni, peni ranni;
figgi maritati, peni triplicati.
Frivaru, frevi.
Fjiri virigna, ma sarvamientu ri vita.
I cani a ddui, i picciriddi a unu.
I cosi fatti sunu com'i muotti.
I macci anu uocci, i mura anu vuricci.
Innaru capu 'i stati, austu capu 'i mmiennu.
Innaru: mienzu aruci e mienzu amaru.
I nuci vacanti fanu cci scrusciu.
I razi vanu a ccu nun si mirita.
I ricchizzi ro massaru sunu comu l'acqua no panaru.
I soddi fanu soddi e i pirucci fanu pirucci.
I veri amici si vrunu no bisugnu.
Junnata rrutta, piddila tutta.
L'lbiru pecca e 'a rrama ricvi.
L'arma a Ddiu e 'a robba a cu tocca.
Luna pinnenti, acqua nenti.
Luntanu ri l'uocci, luntanu ro cori.
Lu viddanu, lu jornu fa lu porcu, la sira lu sceccu e la notti lu verru.
Maju, nun luvari; sittiemmiru, nun mintiri.
Mali e bbeni 'n faccia pari.
Mali nun fari e paura nun aviri.
Mancia ratamancia e ro to vvici bbeni.
Mani caddusi, mani gluriusi.
Marzu marzaluoru, ogni tinta jaddina fa ll'uovu.
'Mbrichiti 'i vinu bbuonu.
Mieggiu ccu picca gdiri, ca ccu l'assai trivuliari.
Mieggiu na bbona motti ca na mala sotti.
Mieggiu na mala matina ca na mala vicina.
Mieggiu nviru pani ca nvira fami.
Mieggiu nu sceccu vivu ca nu ditturi muottu.
Mieggiu picca ca nenti.
Mieggiu prima arrussiri ca duoppu ggiarniari.
Mieggiu schetta ca mala maritata.
Mntiti che mieggiu 'i tia e piddici i spisi.
Mircanti e puorcu, vrilu quannu muortu.
Na calata tutt' i santi aitinu.
Na corda ruppa ruppa cci va cu nun ci cuppa.
Natali: friddu e fami.
Nenti si p ddiri: oj 'n fiuri, dumani 'n sipultura.
'Nta 'na casa ca nun c' burritta, nudda cosa ten' a dditta.
'Nta 'na casa ci vo' vurazz' 'i fierru.
'N tiempu 'n'ura Ddiu lavura.
Nun c' matrimuniu senza ciantu, nun c' muottu senza risu.
Nun prummntiri cosi e santi e mancu e picciriddi.
Nun sputari 'n cielu ca 'n faccia ti tonna.
Nun stuzziniari 'u cani ca rommi.
Nun tirri truoppu 'a corda ca si rrumpi.
O caru crrici, o mircatu pnzici
Ogni bbebi ri Ddiu pruveni.
Ogni ficatieddu 'i musca sustanza.
Ogni lassata pidduta.
Ogni mali nun mmeni pi nciri.
Ogni sciuri signu d'amuri.
O ricissetti 'i Sant'Antoniu (Abati) nesci 'a gran friddura
e trasi 'a gran calura.
O sggiri prestamenti, o pajari rinitenti.
Paci intra e guerra fora.
Pani e rarci, chiddu ca si mancia nun si rici.
Parrari picca e vstiri 'i pannu nun fa mmai ddannu.
Pati panza e rriposa ossa.
Patti cutti e amicizzia lonca.
Pattu vinci liggi.
Petra a ugna, terra a parmu.
Piggia l'artu e v'a simna quannu scampa ri matina.
Piru maturu cari sulu.
Ppi la panza si v' a lu 'nfiernu.
Ppi mmienz' e santi si va 'n pararisu.
Puorcu ddu patri ca fa 'u figgiu mieggiu r'iddu.
Quann' ll'ura 'u jaddu canta.
Quannu frisca 'a vuriccia, amicizzia nun manca.
Quannu 'u rivulu t'accarizza, voli l'arma.
Quannu 'u tiempu nun currispunni o so tiempu,
vo' ddiri ch' bruttu tiempu.
Quantu coggi 'n puvirieddu, mancu 'n riccu pussirenti.
Quantu va 'a saluti nun ci van' i rinari.
Quantu vali 'na cosa rata, mancu 'na cosa manciata.
Ricotta e meli, vivici beni.
Ri vnniri e ri matti nun si spusa e nun si patti.
Saccu vacanti nun ten'a dditta.
Senza rinari nun si canta missa.
Se ogni cani ca passa ci si jetta 'na petra, nun mai finuta.
Se ti vuoi far' amari, fatti risiari.
Siri sulu nun bbuonu mancu 'n Pararisu.
Si rici 'u piccatu, ma nun si rici 'u piccaturi.
Si rispetta o cani pi faccia ro patruni.
Si sapi unni si nasci, nun si sapi unni si mori.
Si viri faccia e nun si viri cori.
Soggira e nnora, ttili fora.
Stienni i pieri quantu tieni.
Sulit, santit.
Tannnu l'amicu cunuscirai, quannu lu ciecchi e nun lu truvirai.
Tanta ranni 'a scunsulazioni,
tanta assiri ranni 'a cunsulazioni.
Tuttu passa, tuttu finisci; l'amuri 'i Diu nun finisci mai.
'U pannu bbuonu finu a pezza, 'u vinu bbuonu finu a fezza.
'U cirvieddu 'n pilu 'i capiddu.
'U fierru (pi stirari) 'u ruffianu re sarti.
'U jabbu arriva e 'a stima no.
'U jimmirutu mienz'a via 'u so jimmu nun si tala.
'U lupu zuoccu pira penza.
'U malu fierru s' 'u mancia 'a mola.
'U miricu piatusu fa 'a ciia vimminusa.
Unni manca Diu pruvviri.
Unni va l'api trova 'u meli.
Uocciu ca nun miri, cori ca nun llori.
Uomo cicaletto non muore poveretto.
'U peggiu pi cu mori.
'U piaciri si paja.
'U picca mieggiu ro nenti.
'U picca m'abbasta e l'assai m'assupercia.
'U pisci ro mari nnatu cu s' mmanciari.
'U riccu nun criri o pviru.
'U rizzu rissi a vurpi: "Cu si punci nesci fora".
'U sazziu nun criri o riuni.
'U sceccu rissi o mulu: "Simu nati ppi dari 'u cuxx".
'U Signuri ciuri na porta e rapi 'n purticatu.
'U succi rissi a nuci: "Rammi tiempu ca ti piecciu".
'U trvulu minti a cinciri.
'U vicinu eni 'u mieggiu parenti.
Va luntanu e tonna prestu.
Vantaggiu nun si ni runa mancu e zuoppi.
Vucca amara feli etta.
Zzappa o matinu sutt' 'a maccia o piru.

LOCUZIONI

Acqua r'avanti e bbientu r'arrieri.

Ama Ddiu e fuxx'o prussimu!

Arristammu ccu ll'uocci cini e i mani vacanti.

Avi quattru facci com' o casicavaddu.

Bbeddu givini e pal' 'i potta, e pani nun ni potta.

Bbeddu ri faccia e lariu ri cori.

Ca scusa ro figgiuolu 'a mamma si mancia l'uovu.

Comu veni si cunta!

Cu nn'appi nn'appi re cassateddi 'i Pasqua.

Cu piggia ntocci e cu piggia cannli.

Curri quantu vuoi ca cca t'aspiettu!

Cu si vinni i trispi e cu si vinni i tvuli.

Eni figgiu ra jaddina bbianca.

Eni l'ttimu ciuovu ra carrozz' e muotti.

Eni masciu 'i 'na furma.

Facisti com' 'u cani i Minu, ca manciau e s'innu.

Faciti bben' e puorci.

Fa cuomu a fra Rusariu, c'o juornu priava e a notti arrubbava.

Falla comu vuoi, sempri cucuzza .

Fari 'a sciuta 'i Turi Papuni.

Fari com'e cicali 'i Traggina.

Fari 'u don Nnniru.

Figgiu culonna, ciuriti 'a potta prima ca tonna.

Fuorru cci i vuci ca i nuci.

Iri 'nnarrieri com' o curdaru.

I tri ra Taledda.

Iu a finu a frisch' e prxxx.

Iu mi manciu i cipuddi e a tta t'abbrscunu l'uocci!

L'acqua pulita s'ana bbviri i puorci!

Mulinazzu, zuoccu puozzu, fazzu.

Na corda ruppa ruppa ci va cu nnun ci cuppa.

Na s, zi' P.

'Na vota san Pietru vitt' o Signuri.

No cchi cca testa, no cchi cca cura.

O jvitu 'u cielu o bbascia 'a terra.

O juonnu nun ni vuoggiu e a sira sfaddu l'uoggiu.

Panza mia, fatti visazza.

Pessi i muli e bba ciccannu i capistri.

Pririca, priricaturi, ca 'u sceccu no lavri.

Prima viti, muscatedda.

Rtimi pani e manntimi fora.

Salutamu e cacciamu.

Se bberu cavaleri va a ciazza e attonna veni.

Sempri no mienzu com'a Triricinu.

Si finu 'a caniggia e Vizzini.

Si finu 'a paggia 'i san Mmartulu.

Si manciassi a don Cola Carogna.

Si manciau 'u cuottu e 'u scuottu.

Spara a ccu vitti e coggi a ccu nun vitti.

Sunu comu Inni e Onni.

Tisa tisa com' 'a bburritt' e Pietru.

Tcchimi, Ciccu.
Mam, Ciccu mi tocca.

Trvulu 'i casa e javu 'i vanedda.

'U jabbu arriva e 'a stima no.

'U riavulu si mint' a mmienz' e cipuddi.

'U sciumi tira petri.

Vinni 'u puorcu e rruppi 'a ggiarra.

Zzu', va' cmpiti tu!


per ritornare all'inizio della pagina